Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Rada Użytkowników

W kwietniu 1993 r. powstało "Porozumienie placówek naukowo-badawczych i uczelni warszawskich w sprawie uczestnictwa w budowie i korzystaniu z Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie WARMAN oraz Komputerów Dużej Mocy (KDM)". Tekst Porozumienia został podpisany przez kierowników reprezentujących: Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk, Akademię Medyczną, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową i Politechnikę Warszawską. Sygnatariusze porozumienia utworzyli jednocześnie Radę Założycielską, która powołała dwie jednostki wiodące do realizacji stawianych sobie celów: Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jako jednostkę wiodącą w zakresie budowy i utrzymania sieci WARMAN oraz Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM jako jednostkę wiodącą w zakresie tworzenia ośrodków KDM.

Rada Założycielska powołała Radę Użytkowników sieci WARMAN, która opiniuje działalność jednostek wiodących w zakresie objętym "Porozumieniem".

W jej skład wchodzą reprezentanci:

  • Polskiej Akademii Nauk - 2 osoby
  • Politechniki Warszawskiej - 2 osoby
  • Uniwersytetu Warszawskiego - 2 osoby
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - 1 osoba
  • Szkoły Głównej Handlowej - 1 osoba
  • Akademii Medycznej - 1 osoba
  • Państwowej Agencji Atomistyki - 1 osoba


 Copyright © 2010 NASK.